Sara vom Sonnenberg

ʸ 1 (SV)
(SV)
SchH1
HD-a (SV)

VA Dago vom Schloß Dahlhausen 2 - 2
V Raps vom Piastendamm 3 - 3
V Fanny vom Haus Goldschmied 3 - 3
V Onyx vom Glockenland 4 - 4
V Blanka von der Prinzenruh 4 - 4
VA Brando vom Tappenort 5 - 5
VA Edo vom Gehrdener Berg 5 - 5
V Atlas vom Piastendamm 4 - 4
V Heidi vom Haus Poetsch 4 - 4
V Freia vom Haus Werkstatt 5 - 5
V Cilla beim Denkmal 5 - 5
V Ulbert vom Piastendamm 5 - 5
Bella vom Zwieselgrund 5 - 5
VA Lido vom Friedlichen Heim 5 - 5
Clarice von der Teufelslache 5 - 5

V Veus von der Silberbuche VA Dago vom Schloß Dahlhausen V Raps vom Piastendamm V Atlas vom Piastendamm
V Heidi vom Haus Poetsch
V Fanny vom Haus Goldschmied V Onyx vom Glockenland
V Blanka von der Prinzenruh
V Gina von der Silberbuche V Chlodo vom Königsacker V Hein vom Richterbach
V Cita vom Pettweg
V Edda vom Walienhof V Astor von Hillen
V Freia vom Schloß Oeding
V Dolly vom Sonnenberg VA Dago vom Schloß Dahlhausen V Raps vom Piastendamm V Atlas vom Piastendamm
V Heidi vom Haus Poetsch
V Fanny vom Haus Goldschmied V Onyx vom Glockenland
V Blanka von der Prinzenruh
V Sara vom Rat V Edo vom Busecker Schloß V Valet vom Busecker Schloß
V Zita vom Busecker Schloß
V Helga vom Rat V Posta vom Haus Schütting
V Candra vom Rat