1,5

VA Hobby vom Gletschertopf 4-4
VA Jeck vom Noricum 5,5,5-5